Ελληνικά αριθμός από 1 έως 100

# Writing your language Writing Reading
0 μηδέν μηδέν
1 ένας ένας
2 δυο δυο
3 τρία τρία
4 τέσσερα τέσσερα
5 πέντε πέντε
6 έξι έξι
7 επτά επτά
8 οκτώ οκτώ
9 εννέα εννέα
10 δέκα δέκα
11 έντεκα έντεκα
12 δώδεκα δώδεκα
13 δεκατρείς δεκατρείς
14 δεκατέσσερα δεκατέσσερα
15 δεκαπέντε δεκαπέντε
16 δεκαέξι δεκαέξι
17 δεκαεπτά δεκαεπτά
18 δεκαοχτώ δεκαοχτώ
19 δεκαεννέα δεκαεννέα
20 είκοσι είκοσι
21 Είκοσι μία Είκοσι μία
22 Είκοσι δύο Είκοσι δύο
23 Είκοσι τρεις Είκοσι τρεις
24 Είκοσι τέσσερις Είκοσι τέσσερις
25 Είκοσι πέντε Είκοσι πέντε
26 Είκοσι έξι Είκοσι έξι
27 Είκοσι επτά Είκοσι επτά
28 Είκοσι οκτώ Είκοσι οκτώ
29 Είκοσι εννέα Είκοσι εννέα
30 τριάντα τριάντα
31 Τριάντα ένα Τριάντα ένα
32 Τριάντα δύο Τριάντα δύο
33 Τριάντα τρία Τριάντα τρία
34 Τριάντα τέσσερα Τριάντα τέσσερα
35 Τριάντα πέντε Τριάντα πέντε
36 Τριάντα έξι Τριάντα έξι
37 Τριάντα επτά Τριάντα επτά
38 Τριάντα οκτώ Τριάντα οκτώ
39 Τριάντα εννέα Τριάντα εννέα
40 σαράντα σαράντα
41 Σαράντα ένα Σαράντα ένα
42 Σαράντα δύο Σαράντα δύο
43 Σαράντα τρεις Σαράντα τρεις
44 Σαράντα τέσσερα Σαράντα τέσσερα
45 Σαράντα πέντε Σαράντα πέντε
46 Σαράντα έξι Σαράντα έξι
47 Σαράντα επτά Σαράντα επτά
48 Σαράντα οκτώ Σαράντα οκτώ
49 Σαράντα εννέα Σαράντα εννέα
50 πενήντα πενήντα
51 Πενήντα ένα Πενήντα ένα
52 Πενήντα δύο Πενήντα δύο
53 Πενήντα τρία Πενήντα τρία
54 Πενήντα τέσσερις Πενήντα τέσσερις
55 Πενήντα πέντε Πενήντα πέντε
56 Πενήντα έξι Πενήντα έξι
57 Πενήντα επτά Πενήντα επτά
58 Πενήντα οκτώ Πενήντα οκτώ
59 Πενήντα εννέα Πενήντα εννέα
60 εξήντα εξήντα
61 Εξήντα ένα Εξήντα ένα
62 Εξήντα δύο Εξήντα δύο
63 Εξήντα τρεις Εξήντα τρεις
64 Εξήντα τέσσερις Εξήντα τέσσερις
65 Εξήντα πέντε Εξήντα πέντε
66 Εξήντα έξι Εξήντα έξι
67 Εξήντα επτά Εξήντα επτά
68 Εξήντα οκτώ Εξήντα οκτώ
69 Εξήντα εννέα Εξήντα εννέα
70 εβδομήντα εβδομήντα
71 Εβδομήντα ένα Εβδομήντα ένα
72 Εβδομήντα δύο Εβδομήντα δύο
73 Εβδομήντα τρία Εβδομήντα τρία
74 Εβδομήντα τέσσερα Εβδομήντα τέσσερα
75 Εβδομήντα πέντε Εβδομήντα πέντε
76 Εβδομήντα έξι Εβδομήντα έξι
77 Εβδομήντα επτά Εβδομήντα επτά
78 Εβδομήντα οκτώ Εβδομήντα οκτώ
79 Εβδομήντα εννέα Εβδομήντα εννέα
80 ογδόντα ογδόντα
81 Ογδόντα ένα Ογδόντα ένα
82 Ογδόντα δύο Ογδόντα δύο
83 Ογδόντα τρεις Ογδόντα τρεις
84 Ογδόντα τέσσερις Ογδόντα τέσσερις
85 ογδόντα πέντε ογδόντα πέντε
86 Ογδόντα έξι Ογδόντα έξι
87 Ογδόντα επτά Ογδόντα επτά
88 Ογδόντα οκτώ Ογδόντα οκτώ
89 Ογδόντα εννέα Ογδόντα εννέα
90 ενενήντα ενενήντα
91 Ενενήντα ένας Ενενήντα ένας
92 Ενενήντα δύο Ενενήντα δύο
93 Ενενήντα τρία Ενενήντα τρία
94 Ενενήντα τέσσερα Ενενήντα τέσσερα
95 Ενενήντα πέντε Ενενήντα πέντε
96 Ενενήντα έξι Ενενήντα έξι
97 Ενενήντα επτά Ενενήντα επτά
98 Ενενήντα οκτώ Ενενήντα οκτώ
99 Ενενήντα εννέα Ενενήντα εννέα
100 εκατό εκατό